tretjit

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, ob koncu drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja, pri katerem imajo vse učenke in učenci enake možnosti, da pokažejo svoje znanje. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je dodatna informacija o znanju učencev, da preverimo, kako uspešni smo pri  doseganju ciljev in standardov, določenih z učnim načrtom. Namenjena je učencem in njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Učenke in učenci ob koncu šestega in devetega razreda preverijo svoje znanje ob posebnem izboru nalog. Obvezno je za vse učenke in učence šestega in devetega razreda. Nacionalno preverjanje znanja poteka na šoli, v katero so učenke in učenci  vključeni.

Cilji nacionalnega preverjanja znanja so: pridobiti dodatno informacijo o znanju učenk in  učencev in to vgraditi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje.

NPZ ob koncu drugega obdobja se izvaja iz:

slovenščine,

matematike in

angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja se izvaja NPZ iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga  določi minister za znanost in šport septembra za tekoče šolsko leto.

Na naši šoli bo v tem šolskem letu 2022/2023 tretji predmet ETIKA.

 

Dostopnost