Pod okriljem ZRSŠ bomo v naslednjih dveh šolskih letih sodelovali v razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.

Cilji razvojne naloge so:

  • razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti učenca, in ki temelji na formativnem  spremljanju;
  • širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivih;
  • vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju;
  • videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole;
  • ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

Dostopnost